Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

ΠΦΣ: ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 11/04/2014 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε ακραία κοινωνικά φαινόμενα τα οποία δεν έχουν σχέση με την προστασία της Δημόσιας Υγείας ούτε τον εξορθολογισμό των δαπανών, οδηγούν οι «σχεδιασμοί» διαφόρων ανεύθυνων για την φαρμακευτική δαπάνη. 
Τελευταίο τους κατόρθωμα οι νέες ασφαλιστικές τιμές των φαρμάκων που είναι κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που ίσχυαν. 
Έτσι σε μια περίοδο ύφεσης, ανεργίας και κατακόρυφης μείωσης των εισοδημάτων, ασφαλισμένοι πληρώνουν από τη τσέπη τους 4 και 5 φορές περισσότερα χρήματα για τα φάρμακά τους απ' ότι πριν λίγους μήνες. 
Την ίδια ώρα που ο χώρος του φαρμάκου καταστρέφεται και οι ασθενείς μένουν ουσιαστικά ακάλυπτοι, ένας σημαντικός κρίκος της αλυσίδας της υγείας, το φαρμακείο, δέχεται πολλαπλά και μεθοδευμένα κτυπήματα. 
Αρχής γενομένης από τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων προς τα φαρμακεία που χρονολογούνται από το 2010 και παρά και τις πρωθυπουργικές δεσμεύσεις δεν έχει ακόμη γίνει τίποτα, έως τις έωλες διατάξεις του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου. 
ΚΑΛΟΥΜΕ τον υπουργό Υγείας να αναθεωρήσει τους «σχεδιασμούς» του για την Υγεία και την Κυβέρνηση να συμπεριλάβει στο κοινωνικό μέρισμα και την δαπάνη για τα φάρμακα τουλάχιστον των συνταξιούχων , των ανέργων και των χαμηλόμισθων. 
Η Υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό που το δικαιούνται όλοι. 
Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΦΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Θέμα: «Μεταφορά φαρμακείου σε άλλη εδαφική περιφέρεια σύμφωνα με το Ν. 4254/2014» 
 Α. Σύμφωνα με την ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία οι άδειες ιδρύσεως φαρμακείου χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3918/2011, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και το οποίο ορίζει ότι: 

«3. Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, κατ' αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): Σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως χιλίων κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. «Στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως ορίζονται στο ν 3852/2010 (Α' 87), καθώς και σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων με βάση την τελευταία απογραφή.» 

Δυνάμει του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3457/2006 (ΦΕΚ Α΄ 93), η παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α΄) αντικαταστάθηκε ως εξής: «1. Η μεταφορά φαρμακείων επιτρέπεται μόνο εντός των ορίων των δήμων και κοινοτήτων στους οποίους δεν επήλθε μεταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997». Έτσι, με την ως άνω διάταξη επιτρέπεται η μεταφορά των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων μόνο εντός των ανωτέρω εδαφικών περιφερειών. 

Η ρύθμιση αυτή υπήρξε ιδιαιτέρως επιτυχής, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί σε μέγιστο βαθμό η ισόρροπη κατανομή των φαρμακείων σε όλη την χώρα, κατά τρόπο που διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και εξυπηρετείται το Δημόσιο Συμφέρον, όπως επιτάσσει άλλωστε το Ελληνικό Σύνταγμα και η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δυνάμει της περ. 6 της Υποπαραγράφου ΣΤ1 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) η ως άνω παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 5607/1932 καταργείται, χωρίς όμως να αναφέρονται οι γενόμενες κατόπιν τροποποιήσεις της εν λόγω διατάξεως. Με την κατάργηση της ως άνω διατάξεως επιτρέπεται πια η μεταφορά των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων εκτός των ανωτέρω εδαφικών περιφερειών, καταργώντας τα όρια αυτών, κατά τρόπο όμως παντελώς αόριστο και ασαφή, ενδεικτικό της εκούσιας προχειρότητας της ως άνω νομοθετικής πρωτοβουλίας. 
Είναι πλέον βέβαιο ότι κατά την εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως θα ανακύψουν επιμέρους ειδικότερα ζητήματα, όπως φερ’ ειπείν η κατά τόπον αρμοδιότητα της Αρχής που εγκρίνει τη μεταφορά, ενώ θα προκαλέσει άνευ άλλου δυσμενείς συνέπειες στη Δημόσια Υγεία με την ερήμωση της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών από φαρμακεία, τα οποία θα σπεύσουν να μεταφερθούν στις πρωτεύουσες των νομών κλπ. 
Το μείζον ερώτημα που τίθεται όμως είναι, αν επιτρέπεται η μεταφορά ενός φαρμακείου σε άλλη εδαφική περιφέρεια, από εκείνη που έχει λάβει άδεια ιδρύσεως και λειτουργία, κατά παρέκκλιση των πληθυσμιακών κριτηρίων, ήτοι να δύναται ένα φαρμακείο να μεταφερθεί σε άλλη εδαφική περιφέρεια στην οποία όμως δεν υφίσταται πληθυσμιακό κενό. 
Επί του ως άνω τεθέντος ζητήματος η θέση της Νομικής Υπηρεσίας του Π.Φ.Σ. είναι η εξής: 
Δεδομένου ότι : 
α) Δυνάμει της περ. 1α της Υποπαραγράφου ΣΤ1 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής: «Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από το ν. 5607/1932 (Α΄ 300), όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια», και 
β) Οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3918/2011, είναι εν ισχύ. Φρονούμε ότι η μεταφορά φαρμακείου σε άλλη εδαφική περιφέρεια, από εκείνη που έχει λάβει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας, επιτρέπεται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση αυστηρής τήρησης των πληθυσμιακών κριτηρίων (αναλογία ενός φαρμακείου ανά 1.000 κατοίκους), δηλαδή υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται στην εν λόγω εδαφική περιφέρεια, όπου θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά, κενή θέση φαρμακείου
Άλλωστε και η εισηγητική έκθεση επί του νομοσχεδίου αναφέρει ότι η μεταφορά φαρμακείων πραγματοποιείται «τηρουμένων των πληθυσμιακών ορίων, όπως ισχύουν». Αντίθετη ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω κείμενων διατάξεων θα αποτελέσει καταστρατήγηση του νομοθετικών ρυθμίσεων περί πληθυσμιακών κριτηρίων, καθώς θα παραβιάζεται βιαίως η ταχθείσα αναλογία ενός φαρμακείου ανά 1.000 κατοίκους στις εδαφικές περιφέρειες, όπου θα λαμβάνει χώρα η μεταφορά. 
Την ως άνω νομική θέση φαίνεται ότι ασπάζεται και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην έκθεση που υπέβαλε επί του νομοσχεδίου, το οποίο εν τέλει ψηφίστηκε ως Ν. 4254/2014. Στην έκθεση αυτή η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής προειδοποιώντας για τους επερχόμενους κινδύνους ένεκα των υπό ψήφιση ακόμη τότε ρυθμίσεων, αναφέρει μεταξύ άλλων «Τέλος, σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, (ΣτΕ 228/2014, 229/2014, ΘΠΔΔ, 2014, σελ. 35, 234/2014) «τα φαρµακεία δεν αποτελούν αµιγώς εµπορικές επιχειρήσεις, αλλά ιδιότυπα καταστήµατα, στα οποία συνδυάζεται η υπεύθυνη επιστηµονική δραστηριότητα και η κοινωνική αποστολή µε την εµπορική εκµετάλλευση. 
Περαιτέρω, εκ του λόγου ότι τα διατιθέµενα στα φαρµακεία αγαθά, αναγκαία για τη διαφύλαξη και την αποκατάσταση της ανθρώπινης υγείας, είναι ζωτικής σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, υφίσταται έντονο κρατικό ενδιαφέρον για τη ρύθµιση τόσο της ασκήσεως όσο και της προσβάσεως στο επάγγελµα του φαρµακοποιού, το οποίο συνδέεται αρρήκτως µε την προστασία της δηµόσιας υγείας. 
Συνεπώς, η εξασφάλιση της βιωσιµότητας των φαρµακείων, και µάλιστα υπό συνθήκες λειτουργίας τους εκτός όρων ελεύθερου ανταγωνισµού, καθώς και η ορθολογική και ισόρροπη κατανοµή τους σε ολόκληρη την Χώρα, προκειµένου να εξασφαλίζεται ο άµεσος και µε ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασµός του συνόλου του πληθυσµού µε τα αναγκαία φάρµακα, αποτελούν επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι δικαιολογούν την επιβολή περιορισµών όχι µόνο στην άσκηση, αλλά και στην πρόσβαση στο επάγγελµα του φαρµακοποιού προσώπων που συγκεντρώνουν, κατ’ αρχήν, τα νόµιµα προσόντα για την άσκησή του». 
Υπό το φως, επομένως, των ανωτέρω, θα έπρεπε µε ειδική αιτιολόγηση να προκύπτει σαφώς ότι διά της θέσπισης των ανωτέρω ρυθµίσεων εξασφαλίζεται η ορθολογική και ισόρροπη κατανοµή των φαρµακείων σε ολόκληρη την Χώρα, προκειµένου να εξασφαλίζεται ο άµεσος και µε ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασµός του συνόλου του πληθυσµού µε τα αναγκαία φάρµακα.» 

Εκ της Νομικής Υπηρεσίας του ΠΦΣ 
Ηλίας Δημητρέλλος 
Ιωάννης Παπαγεωργίου

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Π.Φ.Σ.: Ενημερωτικό σημείωμα: "Ο αγώνας μας δεν τελείωσε"

ΠΡΟΣ Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Το ΔΣ του ΠΦΣ σε έκτακτη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων και την λειτουργία των φαρμακείων από αύριο Τρίτη 1η Απριλίου. 
Ο αγώνας μας δεν τελείωσε με την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου στη Βουλή. Τώρα ξεκινάει για όλους μας μια καινούρια εποχή. 
Ο ΠΦΣ και όλοι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι προχωράμε σε νέες πρωτοβουλίες συνδικαλιστικής και επιχειρηματικής πρακτικής. 
Η απάντησή μας προς κάθε κατεύθυνση θα είναι πια: 
α. ​Πολιτική, για την υπεράσπιση της φαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών. 
β. ​Νομική, με προσφυγές στο Διοικητικό Εφετείο, στο ΣτΕ και στο ΔΕΚ σε βάρος του νέου ​Νόμου, όπου αυτός παραβιάζει το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 
γ. ​Επιχειρηματική, για την προώθηση και με βάση το νέο νόμο της δικής μας ​επιχειρηματικότητας και επικράτησης, ενάντια στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. 
Ο αγώνας τώρα είναι να κρατήσουμε τα φαρμακεία σε χέρια φαρμακοποιιών. 
Επιχειρηματικά σχήματα που θα έχουν όλους τους φαρμακοποιούς απορροφήσιμους και απασχολήσιμους, είναι μπροστά μας. 
Μπορούμε να είμαστε σε κοινή προσπάθεια με τους συνεταιρισμούς. 
Δεν θα αφήσουμε αυτό το παιχνίδι επιχειρηματικότητας που επίτηδες επιβάλλει με ασάφειες ο νέος νόμος, να το διαχειρισθούν άλλοι. 
Χάθηκε μια μάχη, αλλά όχι ο πόλεμος. 
Χαιρετίζουμε την προσπάθεια και την αγωνιστικότητα όλων των Φαρμακευτικών Συλλόγων που ολοκληρώθηκε με την μεγαλειώδη συγκέντρωση και διαδήλωση 3000 φαρμακοποιών στην Αθήνα το απόγευμα της συζήτησης και ψήφισης του Νομοσχεδίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ​ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
​ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Π.Φ.Σ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του αποφάσισε την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων. 
Παρά τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, τα φαρμακεία όλης της χώρας από αύριο Τρίτη 1/4/2014 θα εξυπηρετούν και πάλι τον κόσμο. 
Ο αγώνας των φαρμακοποιών κατά των συμφερόντων που μεθοδεύουν την εξόντωση των φαρμακείων και την εμπορευματοποίηση της φαρμακευτικής περίθαλψης, συνεχίζεται. 
Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Γενικές Συνελεύσεις των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων με τον συντονισμό του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, θα αναπτύξουν πρωτοβουλίες αντίδρασης στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές κυβερνητικές επιλογές και μεθοδεύσεις. 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, τα 12000 φαρμακεία και οι 20.000 οικογένειες που ζουν από αυτά δεν σταματούν τον αγώνα ενάντια στα μεγαλοεπιχειρηματικά συμφέροντα και τα ολιγοπώλια που θέλουν να δημιουργήσουν. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Π.Φ.Σ.: ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή που περιλαμβάνει τα άρθρα που καταστρέφουν ολοσχερώς τα φαρμακεία μας και την φαρμακευτική περίθαλψη όπως σας είχαμε ενημερώσει σας καλούμε όλους σε συγκέντρωση στην Αθήνα την Κυριακή, ημέρα ψήφισης των άρθρων με κάθε πρόσφορο μέσο. 
Σας καλούμε να οργανώσετε εγκαίρως την κάθοδο των ΔΣ και των μελών σας στην Αθήνα έξω από την Βουλή κατά την διάρκεια της συζήτησης και της ψηφοφορίας του πολυνομοσχεδίου στην Ολομέλεια στις 18.00μ.μ. 
Η μαζικότητα και η εκδήλωση της αγωνιστικότητας σας θα δείξει την αλήθεια της διάλυσης της φαρμακευτικής περίθαλψης όπως αυτή βολεύει τα συγκεκριμένα συμφέροντα που προσπαθούν να ευνοήσουν . Ο αγώνας μας είναι πια για την ίδια μας την επαγγελματική υπόσταση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

ΠΦΣ: Ενημερωτικό σημείωμα και απεργία ΑΠΟ Τετάρτη 26/3

Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες στο Σ/Ν που ετοιμάζεται να κατατεθεί προς ψήφιση τις επόμενες ημέρες επέρχονται οι εξής αλλαγές στην διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων:
Με το άρθρο 2 καταργούνται διατάξεις με αποτέλεσμα να παρέχεται η δυνατότητα :
α) σε έναν φαρμακοποιό να κατέχει όσες άδειες ιδρύσεως φαρμακείου επιθυμεί. 1, 10, ή 100 ακόμη… (ισχύουσα διάταξη : άρθρο 8 του Ν. 5607/1932)
β) σε φαρμακεία να συστεγάζονται με οποιοδήποτε κατάστημα, άρα και με Super market, ιατρεία πολϋιατρεία κλπ. (ισχύουσα διάταξη : άρθρο 13 του Ν. 5607/1932)
2ον. Με το άρθρο 1 επιτρέπεται ένας μη αδειούχος φαρμακοποιός να κατέχει όποιο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου επιθυμεί σε μία εταιρεία εκμεταλλεύσεως φαρμακείου, ήτοι να κατέχει ακόμη και το 99% και ο αδειούχος το 1%. Και έτσι de facto «νομιμοποιούνται» οι μισθώσεις φαρμακείων…
3ον. Με το άρθρο 4 καταργούνται οι αποστάσεις μεταξύ των φαρμακείων, με προφανές αποτέλεσμα όλα τα φαρμακεία να μεταφερθούν στο κέντρο κάθε πόλης και έξω από τα νοσοκομεία. Επίσης με τη συλλήβδην κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 5607/1932 και του άρθρου 7 του Ν. 328/1976, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ανακύπτει μείζον ζήτημα αν επιτρέπεται στα φαρμακεία να μεταφέρονται από τον ένα δήμο σε άλλο. Το χάος που θα προκληθεί σε μια τέτοια περίπτωση είναι προφανέστατο.
4ον. Με το άρθρο 5 καταργούνται τα χωροταξικά κριτήρια ιδρύσεως φαρμακείου, με προφανές αποτέλεσμα κάθε νέος φαρμακοποιός να ανοίγει φαρμακείο μόνο στο κέντρο κάθε πόλης και έξω από τα νοσοκομεία (ισχύουσα διάταξη : άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 3918/2011)…
5ον. Με το άρθρο 6 ακυρώνονται επί της ουσίας και καθίστανται ανενεργές οι εφημερίες, αφού κάθε φαρμακοποιός θα μπορεί, όποτε θέλει και ανέλεγκτα, να ανοίγει και να κλείνει το φαρμακείο του.
6ον. Με το άρθρο 3 καταργείται κάθε έλεγχος επί της λειτουργίας των φαρμακείων, αφού θα μπορούν πια όποτε θέλουν χωρίς προειδοποίηση, να ανοίγουν και κυρίως να κλείνουν για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν, αδιαφορώντας για την σχετική ενημέρωση των πολιτών (ισχύουσες διατάξεις : παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 11 του Ν. 5607/1932).
7ον. Με το άρθρο 7 παρέχεται η δυνατότητα να ιδρυθούν νέα φαρμακεία απέναντι από τα νοσοκομεία, ανεξαρτήτως της δυναμικότητας αυτών.
8ον. Με το άρθρο 11 το φαρμακοπωλείο μπορεί να έχει επιφάνεια ακόμη και 5 τ.μ., αντί των ελάχιστων 30 τ.μ. που ήταν προηγουμένως…
Μετά από αυτές τις εξελίξεις και υλοποιώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Μαρτίου, καλούνται όλοι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι να κλείσουν τα φαρμακεία της δύναμής τους από την Τετάρτη 26/3/2014 και να αναμένουν νεώτερες οδηγίες μετά την συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΦΣ που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12.00 μ.μ.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

ΓΣ ΤΟΥ ΠΦΣ : ΕΝΩΜΕΝΟΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΘΗΝΑ 22/3/2014 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«Οι φαρμακοποιοί είναι έτοιμοι για απεργιακές κινητοποιήσεις εφόσον το νομοσχέδιο Χατζηδάκη που περιλαμβάνει την συμφωνία Κυβέρνησης και Τρόικας κρύβει παγίδες ή θίγει το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κυριάκος Θεοδοσιάδης. 
Σε έκτακτη γενική συνέλευση του ΠΦΣ οι φαρμακοποιοί εμφανίστηκαν ενωμένοι και εν αναμονή της γνωστοποίησης του σχεδίου νόμου που θα έρθει στη Βουλή, βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. 
Στην συνεδρίαση που κράτησε περισσότερο από 6 ώρες, αποφασίστηκε πως αν στο νομοσχέδιο που θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, θίγεται το καθεστώς λειτουργίας των φαρμακείων, θα υπάρξει άμεση και δυναμική απάντηση με απεργιακές κινητοποιήσεις. 
Ο ΠΦΣ έχει τονίσει με κάθε τρόπο αλλά και με σαφή και αξιόπιστα επιχειρήματα πως αποκρούει την έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία είναι δομημένη και γραμμένη κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων και υιοθέτησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Τρόικα. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ