Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Π.Φ.Σ.: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΦΣ 14/6/2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, η Γενική Συνέλευση αυτού σε συνέχεια της Συνεδριάσεως της, την 13η Ιουνίου 2014, η οποία είναι εξ αναβολής της, λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας με θέμα «Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών» σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1681/26.5.2014 πρόσκληση για την ανάδειξη:
Α) Δεκαπέντε (15) μελών για του Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. από τους αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, και
Β) Πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την εξής αναλογία : i) Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τους αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, ii) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς, και iii) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους αντιπροσώπους του Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας πλην Αττικής και Πειραιώς.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως την Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών, η οποία αποτελείται από τους :
1) Λάζαρο Φαρσάκη, ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, 2) Ιωάννη Σιούλα, 3) Δάφνη Κουτετέ – Γιαπιτσάκη, 4) Νικόλαο Βερβέρη και 5) Γεωργία Ντελή, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας).

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τα σφραγισμένα ψηφοδέλτια από την Περιφέρεια Αττικής των έντεκα (11) συνδικαλιστικών παρατάξεων, ως και λευκά ψηφοδέλτια, καθώς επίσης και σφραγισμένους φακέλους, και την κάλπη. Διαπιστώνει ότι η κάλπη είναι κενή, την σφραγίζει με ταινία και ισπανικό κερί και την κλειδώνει με την κατάλληλη κλειδαριά. Στη συνέχεια διαπιστώνει την ύπαρξη ιδιαιτέρου χώρου στον οποίο θα αποσύρονται οι αντιπρόσωποι των Φαρμακευτικών Συλλόγων, προκειμένου να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια τους με απόλυτη μυστικότητα, ως απαιτεί ο Νόμος.

Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα ότι θα θεωρήσει έγκυρα τα ψηφοδέλτια εκείνα, που στους υποψηφίους για το Δ.Σ., και στους υποψηφίους για τακτικό και αναπληρωματικό μέλος για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο θα φέρουν σταυρό είτε αριστερά, είτε δεξιά του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 12.00 και διεξήχθη ομαλώς με όλους τους τύπους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, και περατώθηκε στις 18.45, οπότε η Εφορευτική Επιτροπή ομοφώνως αποφάσισε την περάτωση της ψηφοφορίας και την έναρξη της διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ψήφων.

Το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, κ. Νικόλαος Βερβέρης, επισημαίνει ότι κατά την διάρκεια της διαδικασίας προσκομίστηκαν επτά (7) εξουσιοδοτήσεις, εκ των οποίων μόνο μία (1) από αυτές (η υπ’ αριθμόν 1) έφερε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος τακτικού αντιπροσώπου.

Κληθέντες από την Εφορευτική Επιτροπή, παρέστησαν οι 1) Ιωάννης Παπαγεωργίου, Ειδικός Επιστήμων, και 2) Ηλίας Δημητρέλλος, Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.
Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι : 174
Ψήφισαν : 174

Ολοκληρωθείσας της διαλογής των ψηφοδελτίων ευρέθησαν εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) φάκελοι με ισάριθμα εντός αυτών ψηφοδέλτια, ήτοι ο αυτός αριθμός με τους ψηφίσαντες.
Ευρέθησαν:
Έγκυρα : 174
Λευκά : 0
Άκυρα : 0
Εν συνεχεία η Εφορευτική Επιτροπή προέβη στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβαν οι συνδυασμοί.

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε έκαστος συνδυασμός ανέρχεται:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 4
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

2. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
Ψήφοι : 55
Έδρες : 5
Πρώτη Κατανομή : 4
Δεύτερη Κατανομή : 1

3. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφοι : 16
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 1
Δεύτερη Κατανομή : 0

4. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ψήφοι : 9
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

5. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 8
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

6. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ψήφοι : 9
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

7. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Ψήφοι : 8
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

8. «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2014»
Ψήφοι : 7
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

9. ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ψήφοι : 1
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

10. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 25
Έδρες : 2
Πρώτη Κατανομή : 2
Δεύτερη Κατανομή : 0

11. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
Ψήφοι : 32
Έδρες : 3
Πρώτη Κατανομή : 2
Δεύτερη Κατανομή : 1

Β. Για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
Ψήφοι : 55
Έδρες : 2
Πρώτη Κατανομή : 1
Δεύτερη Κατανομή : 1

2. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφοι : 16
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

3. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 8
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

4. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Ψήφοι : 8
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

5. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 25
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

6. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
Ψήφοι : 32
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

Ο αριθμός των ψήφων (σταυρών προτίμησης) τους οποίους έλαβε έκαστος των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ανέρχεται σε:
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 02
ΤΣΙΡΩΝΑ –ΣΥΨΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 02

2. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
ΒΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 09 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 06 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 06 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 04
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 03
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 02
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΙΜΩΝ 02
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 01
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0

3. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03
ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0
ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0

4. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

5. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΤΟΪΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ 02
ΖΟΡΜΠΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΡΙΤΑ) 01
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0
ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ 0
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 0

6. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

7. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01

8. «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2014»
ΧΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 05
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 01

9. ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 01

10. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΙΚΑΝΔΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 04
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02
ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01
ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01
ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0

11. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02
ΚΟΥΤΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01
ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01
ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01

Β. Για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 29 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 12 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΣ ΕΥΒΟΙΑΣ) 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΒΑΡΟΥΞΗ ΛΟΥΚΙΑ (ΦΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ) 36

2. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΦΣ ΠΙΕΡΙΑΣ) 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 08

3. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΦΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 04
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 02

4. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΦΣ ΑΧΑΪΑΣ) 06

5. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 05
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 12
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΣ ΧΑΝΙΩΝ) 06
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΦΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 03 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΣ ΚΙΛΚΙΣ) 12
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 03
ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 03 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 01

6. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΛΕΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 02
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 07
ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 10 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΡΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΣ ΔΡΑΜΑΣ) 10
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 08

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, την εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
        Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη               Η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Ο ΠΦΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


ΑΘΗΝΑ 11.6.2014
Ο ΠΦΣ δηλώνει την αντίθεσή του στην νέα απόφαση του Υπουργού Υγείας που αφορά «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄ 1530/10-6-2014). Η απόφαση αυτή  εξειδικεύει τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα 4254/2014 και διαμορφώνει ένα νέο τιμολογιακό περιβάλλον.
Α) Ουσιαστικά καταργεί την σταθερή λιανική τιμή στα ΜΗΣΥΦΑ επιβάλλοντας στους χονδρεμπόρους και τα φαρμακεία ελεύθερη πώληση με ποσοστό κέρδους που μπορεί να φτάσει έως και το ΜΗΔΕΝ.
Β) Εφαρμόζει άδικα και αυθαίρετα οριζόντιες  μειώσεις τιμών σε πολλά φάρμακα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις τρεις χαμηλότερες χώρες της Ε.Ε.
Γ) Αφαιρεί συνεχώς φάρμακα από την θετική λίστα επιβαρύνοντας με μεγαλύτερο κόστος τον Έλληνα ασφαλισμένο.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ κατηγορηματικά την αντίθεσή μας με τις νέες ρυθμίσεις που δημιουργούν προβλήματα επιβίωσης των φαρμακείων μας.
Ο ΠΦΣ ζητά από  το νέο υπουργό  Υγείας την άμεση ανάκληση των διατάξεων που μας θίγουν.
Εκ του ΠΦΣ

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣ ΑΔΩΝΙ: «ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ/Ν;»

Αθήνα, 02/06/2014 

Προς Τον Υπουργό Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη 
Κύριε Υπουργέ 
Στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας, στο άρθρο 31 περιλαμβάνεται παράγραφος ώστε «να επιτρέπεται η λειτουργία υποστηρικτικού αποθηκευτικού χώρου φαρμακείου σε διαφορετικό και ανεξάρτητο κτίριο …. εντός της ίδιας περιφέρειας…». 
Επ' αυτού υπάρχουν οι εξής παρατηρήσεις και ερωτήματα: 
1. Πότε στα τελευταία πενήντα χρόνια διαπιστώθηκε η ανάγκη ύπαρξης και «υποστηρικτικού αποθηκευτικού χώρου» φαρμακείου και από ποιόν διατυπώθηκαν σχετικά προβλήματα και παράπονα ότι δήθεν στην αποθήκη του φαρμακείου δεν χωρούν τα φάρμακα του; 
2. Εάν έχετε διαπιστώσει ότι οι χώροι των φαρμακείων είναι ανεπαρκείς, γιατί με το νόμο 4254/2014 καταργήσατε το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των 47,5 τ.μ.; Εάν έχετε αντιληφθεί το λάθος σας, σας καλώ να νομοθετήσετε για ελάχιστο εμβαδόν 100 τ.μ. ή και περισσότερων. 
3. Γνωρίζετε ότι τα κουτιά των φαρμάκων έχουν ελάχιστο όγκο. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν πως προκύπτει αυτός ο τεράστιος όγκος φαρμάκων που επιβάλλει την ύπαρξη και υποστηρικτικού αποθηκευτικού χώρου φαρμάκων. 
Τα 12.000 φαρμακεία που λειτουργούν σήμερα στη χώρα δεν είχαν και δεν έχουν πρόβλημα χώρου για τα αποθέματά τους, τα οποία συνεχώς μειώνονται και συχνά – πυκνά σε κάθε ανακοστολόγηση απαξιώνονται οικονομικά. 
Τα φαρμακεία έχουν πρόβλημα ρευστότητας και οικονομικής επιβίωσης εξαιτίας των μνημονιακών επιλογών που δυστυχώς τόσον εσείς όσον και οι προκάτοχοι σας, προωθείτε. 
4. Επειδή η περί ού ο λόγος παράγραφος περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο «ρυθμίσεις για τα φαρμακεία» παρακαλώ να αφαιρεθεί από το συγκεκριμένο κεφάλαιο και αν συμπεριληφθεί σε ένα άλλο κεφάλαιο με τίτλο «Επιπλέον ρυθμίσεις για τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετήθηκαν με το Ν. 4254/2014». 
5. Πόσα άλλα «μηνύματα» πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για να σταματήσει ανάλογες «εξυπηρετήσεις» συμφερόντων; 
Φαίνεται ότι το μήνυμα των εκλογών δεν ήταν τόσο δυνατό. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΦΣ

Π.Φ.Σ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2.6.2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σχετικά με τα αναγραφέντα σε blog φαρμακοποιών όσον αφορά διατάξεις που περιλαμβάνονται σε Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας αισθάνομαι την ανάγκη να ενημερώσω τα ακόλουθα : 
1. H ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 γα την υποβολή αιτήσεων ίδρυσης φαρμακείων δύο φορές τον χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) είναι πρόταση του ΠΦΣ που εγκρίθηκε από το ΔΣ ομόφωνα προ μηνών και αποτελεί αντιγραφή των ισχυόντων στην Ιταλία. Σκοπός της ρύθμισης είναι η αποφυγή φαινομένων εσωτερικής ενημέρωσης προς όφελος επιτηδείων και εις βάρος όλων των υπολοίπων. 
2. Η παράγραφος περί «υποστηρικτικού αποθηκευτικού χώρου» προστέθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου , είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και θα υπάρξει έντονη διαμαρτυρία και παρέμβαση στη Βουλή για να αποσυρθεί. 
3. Το άρθρο 32 περί πειθαρχικών συμβουλίων αποτελεί επίσης πρόταση του ΠΦΣ, που συντάχθηκε από τη νομική υπηρεσία του ΠΦΣ , καθ΄ υπόδειξη του ΔΣ, από το οποίο και εγκρίθηκε. Σκοπός της διάταξης είναι η απεμπλοκή των πρωτοβαθμίων πειθαρχικών συμβουλίων από τις δυσκολίες συνεργασίας με τον εκάστοτε οριζόμενο δικαστικό αντιπρόσωπο με στόχευση την επιτάχυνση εκδίκασης των υποθέσεων που λιμνάζουν στα πειθαρχικά συμβούλια. 
Όπως γίνεται αντιληπτό όχι μόνο δεν καταργούνται τα πειθαρχικά, αλλά αντιθέτως επιδιώκεται η κατά το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΦΣ