Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα, 27 /01/2015 
Αριθμ. Πρωτ. 343 


Θέμα: «Παράνομη η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων φαρμακείων»

Ως έχουμε αναφέρει στο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3563/18.12.2014, ο Π.Φ.Σ. έχει επανειλημμένως εκφράσει τη σφοδρή αντίθεσή του στο σύνολο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85), ιδία δε της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου ΣΤ1, που παρέχει τη δυνατότητα σε ένα φαρμακοποιό να κατέχει πια, πλέον της μίας άδειας ιδρύσεως φαρμακείου. Η διάταξη περί απεριορίστου αριθμού αδειών ίδρυσης φαρμακείου ευθέως παραβιάζει τον σκοπό του νομοθέτη, καθώς αποτελεί πέραν πάσης αμφιβολίας καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, θέτει δε σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού φαρμακείου υπό την διεύθυνση του αυτού φαρμακοποιού είναι δυνατόν να προκαλέσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και δημιουργίας ολιγοπωλίων, σε ένα χώρο που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει δεχθεί ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φαρμακεία - πόσω μάλλον ο αθέμιτος - θέτει άνευ άλλου σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία. Για το λόγο αυτό ο Π.Φ.Σ. έχει επανειλημμένως ζητήσει την κατάργηση της εν λόγω διατάξεως και την επαναφορά της διατάξεως του άρθρου 8 του Ν. 5607/1932. 
Έχουμε πολλάκις αναφέρει ότι λόγω της προχειρότητας με την οποία νομοθετήθηκε το σύνολο των διατάξεων του Ν. 4254/2014 που αφορούν τα φαρμακεία, έχουν ανακύψει πλείστα όσα προβλήματα κατά την εφαρμογή τους. Έτσι, έχουν αναφερθεί στον Π.Φ.Σ. περιπτώσεις που φαρμακοποιός, ο οποίος έχει λάβει επιπλέον της μίας άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, λειτουργεί παρανόμως το δεύτερο (ή τρίτο κλπ) φαρμακείο ως υποκατάστημα του πρώτου φαρμακείου, δηλώνοντας το δεύτερο (ή τρίτο κλπ) φαρμακείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως υποκατάστημα και κάνοντας χρήση του ιδίου ΑΦΜ και για τα δύο (ή τρία κλπ) φαρμακεία. 
Σε καμία διάταξη της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων φαρμακείων
Ως είναι γνωστό, τα περί λειτουργίας των φαρμακείων ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, η οποία ανήκει εις το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς έχουν ως πρωταρχικό και αποκλειστικό σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, οι δε διατάξεις της είναι κανόνες Δημοσίας Τάξεως και κατά συνέπεια εφαρμόζονται αναγκαστικώς επί όλων των ατόμων, τα οποία περιλαμβάνει το αντικείμενο αυτών. Δεν χωρεί λοιπόν αναλογική ή διασταλτική εφαρμογή των διατάξεων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, συνεπώς ό,τι δεν προβλέπεται ρητώς, απαγορεύεται.  
Τόσο οι χορηγούμενες από τη Διοίκηση και δη την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείων, όσο και οι πάσης άλλης φύσεως άδειες, αποτελούν πράξεις διοικητικού δικαίου και έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, δημιουργούσες δικαιώματα και υποχρεώσεις, και είναι απόλυτα προσωποπαγείς, δηλαδή είναι στενά συνδεδεμένες με το πρόσωπο του συγκεκριμένου αδειούχου φαρμακοποιού. Κάθε δε σχετική απόφαση της Διοίκησης είναι αυτοτελής πράξη, μη συναρτώμενη ή επηρεαζόμενη από όρους ή συμφωνίες. 
Δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3402/2005 επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας μόνο παραρτημάτων φαρμακείων στις ρητά αναφερόμενες στο ως άνω άρθρο περιπτώσεις και περιοχές, όπου υφίστατο έλλειψη φαρμακείων. 
 Έτσι, ορίζεται συγκεκριμένως ότι: 
«1. Στα νησιά Τήλο, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Χάλκη και Λειψούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, καθώς και στα νησιά Ψαρά και Οινούσες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, επιτρέπεται, εφόσον δεν λειτουργούν φαρμακεία, η χορήγηση, με απόφαση του Νομάρχη, άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας παραρτημάτων φαρμακείων στο Σωματείο του Διανεμητικού Λογαριασμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου και στο Σωματείο του Διανεμητικού Λογαριασμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χίου αντίστοιχα, κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α'). Τα ως άνω παραρτήματα λειτουργούν υπό τη διεύθυνση φαρμακοποιών που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στη Δωδεκάνησο και στη Χίο αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επεκταθεί η δυνατότητα λειτουργίας παραρτημάτων φαρμακείων κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα ή κοινότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας εφόσον συντρέχουν οι αυτοί λόγοι.» 
Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση για την επέκταση της δυνατότητας λειτουργίας παραρτημάτων φαρμακείων κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα ή κοινότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας. 
Κατόπιν των ανωτέρω κείμενων διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων φαρμακείων αντίκειται στο Νόμο, και συνεπώς η Διοίκηση οφείλει να ανακαλέσει άμεσα τυχόν σχετικές εγκρίσεις.
Εφιστούμε την προσοχή των Φαρμακευτικών Συλλόγων στο ως άνω μείζον ζήτημα, καλώντας τους να επιλαμβάνονται άμεσα στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, καθώς η εν λόγω πρακτική ενδέχεται να αποτελέσει την Κερκόπορτα για την είσοδο και λειτουργία αλυσίδων φαρμακείων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των πολιτών και για την αποφυγή γραφειοκρατικών διαδικασιών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία δίδεται απαλλαγή σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία από τη διενέργεια φυσικής απογραφής και της τήρησης αρχείου αποθεμάτων.

Με την απαλλαγή αυτή διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη της απογραφής, είτε λόγω του μικρού μεγέθους του αντικειμένου των εργασιών τους είτε και της μικρής αξίας ανά τεμάχιο αποθέματος, και δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών.

Από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής, απαλλάσσονται ενδεικτικά οι εξής επιχειρήσεις:
  • Φαρμακεία
  • Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις (ειδικού και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ)
  • Ανθοπωλεία
  • Βιβλιοπωλεία
  • Αρτοποιεία και πρατήρια άρτου
  • Ζαχαροπλαστεία
  • Εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια
  • Επιχειρήσεις εμπορίας ειδών διατροφής (παντοπωλεία, μίνι μάρκετ, ιχθυοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), ψιλικών, ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, καπνοβιομηχανικών προϊόντων (πώληση χονδρική), χρωμάτων κλπ
  • Περίπτερα κλπ

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής απογραφής ακόμα και όταν ασκούν και άλλη δραστηριότητα, εφόσον ο καθαρός κύκλος εργασιών της τελευταίας δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.

Από την ανωτέρω υποχρέωση απαλλάσσονται επίσης και τα πρατήρια βενζίνης, δεδομένου ότι τα αποθέματα αυτών προσδιορίζονται από το σύστημα εισροών-εκροών.

Σε περίπτωση που τα εν λόγω πρατήρια πωλούν και λοιπά προϊόντα (π.χ. λιπαντικά, είδη αυτοκινήτου, τσιγάρα, αναψυκτικά κλπ) απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής απογραφής, εφόσον ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών της παράλληλης αυτής δραστηριότητας δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΠΦΣ προς ΕΟΦ: ΆΡΝΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

Αθήνα, 7/1/2015 
Αριθμ. Πρωτ. 38

Κύριοι, 
Ο Π.Φ.Σ. έχει καταστεί δέκτης καταγγελιών φαρμακευτικών συλλόγων αλλά και μεμονωμένων φαρμακοποιών, σύμφωνα με τις οποίες για την αποστολή ενός φαρμάκου είτε από την φαρμακαποθήκη, είτε απευθείας από την φαρμακευτική εταιρεία, οι φαρμακαποθήκες και οι φαρμακευτικές εταιρείες ζητούν παρανόμως και αυθαιρέτως από τον φαρμακοποιό να τους αποστείλει προηγουμένως την ιατρική συνταγή του ασφαλισμένου, προφανώς για να ελεγχθεί αν το εν λόγω φάρμακο αναφέρεται στην ιατρική συνταγή. 
Έτσι, ζητείται από τους φαρμακοποιούς να στείλουν με φαξ ή άλλο μέσο τη συνταγή στην φαρμακαποθήκη, η φαρμακαποθήκη να τη στείλει στην φαρμακευτική εταιρεία, η φαρμακευτική εταιρεία να αποφασίσει σχετικώς και να δώσει τη συγκατάθεσή της στην φαρμακαποθήκη αποστέλλοντας το φάρμακο, και τέλος η φαρμακαποθήκη να ενημερώσει τον φαρμακοποιό ότι «εγκρίθηκε» η προμήθεια του φαρμάκου, το οποίο φάρμακο κάποια στιγμή θα φθάσει και στο φαρμακείο... 
Στην περίπτωση μάλιστα που ο φαρμακοποιός δεν συναινέσει στην ως άνω εκτός λογικής και παράνομη συμπεριφορά και δεν αποστείλει τη συνταγή, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι φαρμακαποθήκες αρνούνται παρανόμως να προμηθεύσουν το φαρμακείο με το απαραίτητο για την υγεία του ασφαλισμένου φάρμακο... 
 Η ως άνω περιγραφόμενη πρακτική των φαρμακευτικών εταιρειών και των φαρμακαποθηκών δεν προβλέπεται από οιαδήποτε διάταξη νόμου, ως εκ τούτου είναι αυθαίρετη και παράνομη. 
Παραβιάζει ευθέως αφενός μεν το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων (βλ. ΝΔ 96/1973 κλπ) περί ομαλούς προμήθειας φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακαποθήκες προς τα φαρμακεία και διατήρησης ικανού αποθέματος φαρμάκων από τα φαρμακεία για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, αφετέρου το ιατρικό απόρρητο των ασφαλισμένων καθώς οι συνταγές τους καθίστανται φέιγ βολάν σε πλείστους όσους αγνώστους και ασχέτους. 
Επειδή η ως άνω πρακτική λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα, προκειμένου να καταστήσετε σαφές σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι όσοι μετέρχονται ανάλογες πρακτικές, παρανομούν παραβιάζοντας το νόμο. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οιανδήποτε διευκρίνιση και επιπλέον στοιχεία. 
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα, 31/12/2014 
Αριθμ. Πρωτ. 3835 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
Τελευταία Ενημέρωση 

Όπως γνωρίζετε στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4316/2014 υπάρχει το εξής άρθρο το οπoίο αφορά την απογραφή: 
Άρθρο 89 Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής: 
«32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων...». 
Το ΔΣ του ΠΦΣ βρίσκεται σε συνεχή και καθημερινή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη προκειμένου να διευκρινιστεί τι θα γίνει με το θέμα της απογραφής και για το έτος 2015. 
Μάλιστα προ ολίγου ο κ. Υφυπουργός μας ενημέρωσε πως το θέμα έχει δοθεί με θετική εισήγηση από μέρους του στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και παρακαλεί όπως αναμένουμε την σχετική ανακοίνωση. 
Μέχρι αυτή την ώρα (14.00 μ.μ.) δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την ΓΓΔΕ. 
Μόλις έχουμε στην διάθεσή μας την σχετική ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ