Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Του Ηλία Δημητρέλλου του Ανδρέα, Δικηγόρου Αθηνών, Νομικού Συμβούλου Π.Φ.Σ.

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Φ.Σ.

Θέμα : «Νομικές Παρατηρήσεις επί του ιδιοκτησιακού των φαρμακείων – απορρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας».

----------------------------------------------------

Από την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου μέχρι σήμερα, έχει συντελεστεί η πλήρης απορρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας και του καθεστώτος λειτουργίας των φαρμακείων, με προφανή εν τέλει στόχευση τη δημιουργία ολιγοπωλίων διά της συρρικνώσεως τόσο αριθμητικώς, όσο και των οικονομικών δυνατοτήτων των φαρμακείων της χώρας. Αρχής γενομένης από την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) που αφορούν τα φαρμακεία, και με κορύφωση την ψήφιση της υποπαραγράφου ΣΤ1 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), η μέχρι πρότινος ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία επί της ουσίας ακυρώθηκε και αναιρέθηκε, προκαλώντας μία άνευ προηγουμένου αναρχία στον χώρο των φαρμακείων.  Με την ψήφιση του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80) στο στόχαστρο τίθεται πια και επισήμως το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων, κατά τρόπο μάλιστα που έρχεται ευθέως σε σύγκρουση ουχί μόνο με το ενωσιακό κεκτημένο, καθώς φαίνεται ότι υφίσταται πρόθεση περί κατάργησης της προϋπόθεσης κατοχής πτυχίου φαρμακευτικής για τη λήψη άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου, αλλά και με το δίκαιο των μεγαλύτερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία κλπ).
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) με σειρά αποφάσεων του έχει δεχθεί ότι :
1ον. Η Δημόσια Υγεία και η ευημερία αποτελούν τον κολοφώνα των αγαθών και δικαιωμάτων που προστατεύονται από τα κράτη-μέλη και από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2ον. Εναπόκειται στα κράτη-μέλη να καθορίσουν το επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας που επιθυμούν να διασφαλίσουν, καθώς και τα μέσα για την επίτευξη αυτού του επιπέδου, το οποίο δύναται  να διαφέρει μεταξύ των κρατών-μελών.
3ον. Η ιδιαίτερη φύση που χαρακτηρίζει τα φαρμακευτικά προϊόντα και την αγορά τους, τα καθιστά διαφορετικά από τα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά, λόγω της θεραπευτικής τους φύσης και των σοβαρών συνεπειών που δύνανται να προκύψουν από την άσκοπη ή μη ορθή χρήση τους.
4ον. Υφίστανται λόγοι γενικού συμφέροντος και δημόσιας υγείας που δικαιολογούν την εφαρμογή περιορισμών στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακείων.
Συγκεκριμένα, το Δ.Ε.Ε. δυνάμει των α) 19ης Μαΐου 2009 (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 171/07 και C 172/07), και β) 19ης Μαΐου 2009 (υπόθεση C 531/06) αποφάσεών του έχει αναγνωρίσει πως:
1ον. Τα κράτη-μέλη δύνανται να περιορίσουν τη λιανική πώληση φαρμάκων αποκλειστικά στους φαρμακοποιούς, λόγω των εγγυήσεων που οι τελευταίοι πρέπει να προσφέρουν και των πληροφοριών που οφείλουν να παράσχουν στους καταναλωτές.
2ον. Η διατήρηση του καθεστώτος ιδιοκτησίας/λειτουργίας των φαρμακείων αποκλειστικά στα χέρια των φαρμακοποιών είναι δικαιολογημένη και λειτουργεί ευεργετικά για τους πολίτες και τα εθνικά συστήματα υγείας.  
3ον. Τα άρθρα 43 ΕΚ και 48 ΕΚ επιτρέπουν εθνική νομοθετική ρύθμιση μη επιτρέπουσα σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού να διατηρούν και να εκμεταλλεύονται φαρμακείο.
Έτσι, έχει γίνει δεκτό ότι:
α) οι θεραπευτικές των φαρμάκων, οι οποίες τα διαφοροποιούν ουσιαστικά από τα λοιπά προϊόντα, έχουν ως αποτέλεσμα ότι, σε περίπτωση που τα φάρμακα λαμβάνονται χωρίς λόγο ή κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη της υγείας, χωρίς ο ασθενής να είναι σε θέση να το αντιληφθεί κατά τη χορήγηση των φαρμάκων.
β) η προστασία της δημοσίας υγείας περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτακτικών λόγων γενικού συμφέροντος οι οποίοι μπορούν να δικαιολογήσουν περιορισμούς στις ελευθερίες που κατοχυρώνει η Συνθήκη, όπως η ελευθερία εγκαταστάσεως. Οι περιορισμοί στις εν λόγω ελευθερίες δύνανται να δικαιολογηθούν από τον σκοπό που συνίσταται στην εγγύηση του ασφαλούς και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμού του πληθυσμού με φάρμακα.
γ) τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν όπως η διανομή των φαρμάκων γίνεται από φαρμακοποιούς που απολαύουν πραγματικής επαγγελματικής ανεξαρτησίας, και  να λαμβάνουν μέτρα για την εξάλειψη ή τον περιορισμό του κινδύνου προσβολής της ανεξαρτησίας αυτής, στο μέτρο που μια τέτοια προσβολή θα μπορούσε να επηρεάσει το επίπεδο της ασφάλειας και της ποιότητας του εφοδιασμού του πληθυσμού με φάρμακα.
δ) ο επαγγελματίας φαρμακοποιός θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται το φαρμακείο όχι μόνο με σκοπό την επίτευξη κέρδους, αλλά και υπό μια επαγγελματική προοπτική. Το ατομικό του συμφέρον για την επίτευξη κέρδους μετριάζεται από την κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία του, καθώς και από την ευθύνη που υπέχει, δεδομένου ότι ενδεχόμενη παράβαση των νομικών κανόνων ή των κανόνων δεοντολογίας θέτει σε κίνδυνο όχι μόνον την αξία της επενδύσεώς του, αλλά και την ίδια την επαγγελματική του υπόσταση.
ε) Σε αντίθεση προς τους φαρμακοποιούς, οι μη φαρμακοποιοί δεν έχουν, εξ ορισμού, κατάρτιση, εμπειρία και ευθύνη αντίστοιχη με εκείνη των φαρμακοποιών. Υπό τις περιστάσεις αυτές, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι οι μη φαρμακοποιοί δεν παρέχουν τα ίδια εχέγγυα με τους φαρμακοποιούς.
στ) Στην περίπτωση των παρασκευαστών και των χονδρέμπορων φαρμάκων συντρέχει κίνδυνος, λόγω του ότι αυτοί θα μπορούσαν να πλήξουν την ανεξαρτησία των μισθωτών φαρμακοποιών παρακινώντας τους να διαθέτουν τα φάρμακα τα οποία αυτοί παρασκευάζουν ή εμπορεύονται. 
ζ) τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται φαρμακείο και τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού ενδέχεται να πλήξουν την ανεξαρτησία των μισθωτών φαρμακοποιών παρακινώντας τους να διαθέτουν φάρμακα τα οποία δεν τους συμφέρει πλέον να διατηρούν στις αποθήκες τους ή αν τα πρόσωπα αυτά ενδέχεται να προβούν σε μειώσεις των δαπανών λειτουργίας οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν τον τρόπο λιανικής διανομής των φαρμάκων.
η) ενόψει των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και τη δημοσιονομική ισορροπία των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως, τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν αποκλειστικά στους φαρμακοποιούς τη λιανική πώληση φαρμάκων, λόγω του ότι αυτοί πρέπει να παρέχουν ορισμένα εχέγγυα και λόγω του ότι πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στον καταναλωτή.
θ) ο περιορισμός της ιδιοκτησίας και λειτουργίας φαρμακείων αποκλειστικά από φαρμακοποιούς θωρακίζει από τους κινδύνους της σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση κάθετης ολοκλήρωσης του φαρμακευτικού τομέα διασφαλίζοντας τη λελογισμένη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων και την ελάχιστη διατήρηση αποθεμάτων αυτών. Η παρέμβαση επαγγελματιών που είναι ανεξάρτητοι από τον παρασκευαστή, τον πωλητή και/ή τους χονδρεμπόρους διανομής φαρμάκων κρίνεται ζωτικής σημασίας για την εγγύηση της ασφαλούς και ποιοτικής χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων.
ι) ο περιορισμός της ιδιοκτησίας φαρμακείων αποκλειστικά από φαρμακοποιούς συνεπάγεται διττή κλείδα ασφαλείας για τους πολίτες, δεδομένου ότι φαρμακοποιός τούς εξυπηρετεί αυτοπροσώπως και με ιδία μέσα και συνεπώς είναι υπόλογος σε περίπτωση πρόκλησης βλαβών, γεγονός που τον ενθαρρύνει να αποφύγει τυχόν βλάβες.    
ια) η εκμετάλλευση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς, σε αντίθεση προς την εκμετάλλευση φαρμακείων από φαρμακοποιούς, ενδέχεται να αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ειδικότερα για την ασφάλεια και την ποιότητα της λιανικής διανομής των φαρμάκων, δεδομένου ότι η επίτευξη κέρδους στο πλαίσιο αυτής της εκμεταλλεύσεως δεν αντισταθμίζεται.
ιβ) η υπερβολική κατανάλωση και/ή λανθασμένη χρήση φαρμάκων από τους πολίτες δύναται να αποβεί εις βάρος των εθνικών συστημάτων υγείας, ως αποτέλεσμα των θεραπευτικών συνεπειών που προκύπτουν από την άσκοπη ή λανθασμένη κατανάλωση των εν λόγω φαρμάκων, καθώς και από την κατασπατάληση οικονομικών πόρων. Ο περιορισμός της ιδιοκτησίας αποκλειστικά στους φαρμακοποιούς συμβάλει στην πρόληψη της ως άνω κατασπατάλησης οικονομικών πόρων, δεδομένου ότι ο ρόλος των φαρμακοποιών προλαμβάνει την υπερκατανάλωση και τη λανθασμένη χρήση των φαρμάκων.
Επίσης σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Ε.Ε. της 1ης Ιουνίου 2010  (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 570/07 και C 571/07) έγινε δεκτό ότι η υγεία και η ζωή των ανθρώπων κατέχουν την πρώτη θέση μεταξύ των αγαθών και των συμφερόντων που προστατεύει η Συνθήκη και ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν το επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας που επιθυμούν να εξασφαλίσουν καθώς και τον τρόπο κατά τον οποίο θα επιτευχθεί το επίπεδο αυτό.
Αλλά και η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με σειρά αποφάσεων της (228-232/2014) έκρινε ότι  τα φαρμακεία δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα και η κοινωνική αποστολή με την εμπορική εκμετάλλευση. Επίσης ότι, η εξασφάλιση της βιωσιμότητος των φαρμακείων, και μάλιστα υπό συνθήκες λειτουργίας τους εκτός όρων ελεύθερου ανταγωνισμού, αποτελούν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι δικαιολογούν την επιβολή περιορισμών όχι μόνο στην άσκηση, αλλά και στην πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού προσώπων που συγκεντρώνουν, κατ' αρχήν, τα νόμιμα προσόντα για την άσκησή του.
Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται απολύτως σαφές ότι ο περιορισμός της ιδιοκτησίας φαρμακείων αποκλειστικά από φαρμακοποιούς διασφαλίζει την ανεξαρτησία των φαρμακευτικών υπηρεσιών και αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων.
Συνεπώς, μια χώρα-μέλος, όπως π.χ. η Ελλάδα, πράγματι δύναται να επιτρέψει να εκμεταλλεύονται τα φαρμακεία μη φαρμακοποιοί, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το εν λόγω κράτος-μέλος, η Ελλάδα δηλαδή, έχει αποφασίσει συνειδητώς να υποβιβάσει το επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας που επιθυμεί να διασφαλίσει στους Έλληνες πολίτες, καθώς και τα μέσα για την επίτευξη αυτού του επιπέδου...
Με εκτίμηση
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015
Ηλίας Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.


Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΠΦΣ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ 30.7.2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αμαχητί και χωρίς καμιά προηγούμενη διαπραγμάτευση, η Κυβέρνηση θέλει να παραδώσει το μικρομεσαίο Φαρμακείο της Γειτονιάς, σε επιχειρηματικά συμφέροντα που δεν έχουν σχέση με τον χώρο της Υγείας. 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διαμαρτύρεται έντονα για την μεθόδευση της Κυβέρνησης, η οποία σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες πρόκειται να εισάγει στην Βουλή ρύθμιση – απορρύθμιση του σημερινού ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακειών: 
 • Μην αναγνωρίζοντας την συμβολή των φαρμακείων που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στο πιο απομεμακρυσμένο χωριό ή νησί 
 • Μην αναγνωρίζοντας την στήριξη του κλάδου στην εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • Μην αναγνωρίζοντας την στήριξη του κλάδου στην απρόσκοπτη παροχή φαρμακευτική περίθαλψης με τις πολύμηνες πιστώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ
 • Μην αναγνωρίζοντας την στήριξη του κλάδου στην πρόσφατη δύσκολη συγκυρία, που με ψυχραιμία και επιστημονική υπευθυνότητα, οι φαρμακοποιοί συγκράτησαν την αγορά 
 • Και κυρίως μην αναγνωρίζοντας την αμέριστη βοήθεια των φαρμακοποιών στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης παρέχοντας φάρμακα στους ανασφάλιστους αλλά και στους μετανάστες στις παραμεθόριες περιοχές και στα νησιά. 
Σήμερα η Κυβέρνηση θέλει προφανώς να ικανοποιήσει πάγια αιτήματα των μονοπωλίων και αθετεί όλες τις προεκλογικές και μετεκλογικές της δεσμεύσεις, με το πρόσχημα της «απαίτησης των θεσμών». 
Υπενθυμίζουμε την θέση του ΣΥΡΙΖΑ που ανέφερε χαρακτηριστικά : “Ο ρόλος του φαρμακοποιού και του φαρμακείου είναι μέρος του συστήματος υγείας και υπόκειται σε κανόνες δημοσίου συμφέροντος τους οποίους ορίζει η πολιτεία. Ως ατομική επιχείρηση, ταυτίζεται αποκλειστικά με τον ιδιόκτητη, αδειούχο, επιστήμονα φαρμακοποιό”. 

ΖΗΤΑΜΕ
 • Να συμμετάσχουμε άμεσα στις διαπραγματεύσεις που αφορούν τα ζητήματα της λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς, με επιμήκυνση του χρόνου διαπραγμάτευσης
 • Να εξοφληθούμε άμεσα τα οφειλόμενα πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥ που αφορούν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο αλλά και τα υπόλοιπα των οφειλομένων από το…2011 
Σε αντίθετη περίπτωση οι Φαρμακοποιοί ΔΕΝ θα ανεχτούν άλλο τον εμπαιγμό και ΔΕΝ θα συνεχίζουν να στηρίζουν τον ΕΟΠΥΥ γιατί τα οικονομικά και ψυχικά αποθέματα τους έχουν εξαντληθεί.
Για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
          Ο πρόεδρος                                                                                               Ο γενικός γραμματέας
          Κωνσταντίνος Λουράντος                                                                              Ιωάννης Μακρυγιάννης


ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΤΑΝ ΣΠΕΡΝΕΤΕ ΑΝΕΜΟΥΣ, ΘΕΡΙΖΕΤΕ ΘΥΕΛΛΕΣ

ΑΘΗΝΑ 29.07.2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Yπάρχουν έγκυρες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, η κυβέρνηση ετοιμάζει -καθ΄ υπόδειξη και καθ΄ υπαγόρευση των Τροϊκανών - νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία καταργείται η διάταξη που επιβάλλει ότι ιδιοκτήτης και υπεύθυνος ενός φαρμακείου, μπορεί να είναι μόνο πτυχιούχος φαρμακοποιός. 
Η διάταξη αυτή αποτελούσε εμπόδιο στη δημιουργία καρτέλ στον χώρο του φαρμάκου. 
Ενημερώνουμε την Κυβέρνηση ότι κάτι τέτοιο βρίσκει αντίθετο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ενημερώνουμε επίσης την Κυβέρνηση ότι τέτοιες διατάξεις που οι Τροϊκανοί υποδεικνύουν, δεν τις έχουν εφαρμόσει ούτε στις χώρες τους, (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο κ.λπ.). 
Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες που ήλθαν σε γνώση μας είναι αβάσιμες και αναληθείς. 
Ελπίζουμε και καλούμε προς τούτο τον πρωθυπουργό, τον υπουργό υγείας και την πρόεδρο του ΕΟΦ να δηλώσουν με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση ούτε και σχεδιασμός. 
Ενδεχόμενη αποφυγή σαφούς και κατηγορηματικής κυβερνητικής θέσης, είναι προφανές ότι θα επιβεβαιώσει τους φόβους μας και τις πληροφορίες μας. 
Στην περίπτωση αυτή θα αντιληφθούν ΟΛΟΙ ότι σπέρνοντας ανέμους, θερίζουν θύελλες. 
Θα αντιληφθούν επίσης ότι δεν μπορούν να εμπαίζουν ένα κλάδο υλοποιώντας πρακτικές και πολιτικές που πολεμούσαν μέχρι χθες. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Π.Φ.Σ.: ENHMEΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ 29.07.2015 
Με βάση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 

Α. Σχετικά με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1160/2015, τα φαρμακεία θα πρέπει να εκδώσουν δύο τιμολόγια: 
ένα με ημερομηνία 19.07.2015 όπου θα έχει όλα τα φάρμακα που χορηγήθηκαν στον ΕΟΠΥΥ μέχρι αυτή την ημερομηνία, με συντελεστή 6,5% 
 • και άλλο ένα με ημερομηνία μέχρι 31.07.2017 όπου θα έχει όλα τα φάρμακα που χορηγήθηκαν στον ΕΟΠΥΥ από τις 20.07.2015 και μετά, με συντελεστή 6%. 
Αυτά τα τιμολόγια θα αντιστοιχισθούν σε μια ενιαία κατάσταση , μια για τους ανασφάλιστους και μια για τους ασφαλισμένους. 
Εννοείται όμως ότι θα έχουν κοπεί δύο τιμολόγια στο συντελεστή 6,5% - ένα για τους ανασφάλιστους και ένα για τους ασφαλισμένους και δύο στο 6% - ένα για τους ανασφάλιστους και ένα για τους ασφαλισμένους. 

Β. Η ΚΜΕΣ για το συνοδευτικό σημείωμα έχει έτοιμη εφαρμογή ΜΟΝΟ γι αυτό το μήνα με δύο διαφορετικά πεδία ΦΠΑ για τα φάρμακα που αφορούν ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Ένα με 6,5% και ένα με 6% . 
Συμπληρώστε τα πεδία αυτά ώστε να συμπίπτουν με τα τέσσερα τιμολόγια φαρμάκων (δύο ασφαλισμένων και δύο ανασφάλιστων) 
Τον επόμενο μήνα θα επανέλθει η εφαρμογή για ένα πεδίο με 6%. 

Γ. Για το e- ΔΑΠΥ διαβητολογικού υλικού , εξακολουθούμε να εκτελούμε τις γνωστές γνωματεύσεις των γιατρών που εκτελούμε χειρόγραφα. Επειδή σε μερικούς νομούς κάποιοι γιατροί από λάθος εκτίμηση έχουν εκτυπώσει ηλεκτρονικά παραπεμπτικά , αυτά μέχρι νεωτέρας και από σήμερα ΔΕΝ θα τα κάνετε δεκτά και ΔΕΝ θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Όσα όμως έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ θα αποζημιωθούν .

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ 20.7.2015


Μετά από επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, μας ενημέρωσαν ότι επίκειται η έκδοση νέου Δελτίου Τιμών .

Μέχρι την έκδοσή του δεν αλλάζει ο ΦΠΑ στα φάρμακα.


ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΦΣ

Π.Φ.Σ.: ΣΟΒΑΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΠ 2569/20.7.2015

ΠΡΟΣ
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων) Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Υγείας
2. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
3. Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
4. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Θέμα: «Παράνομη πώληση άγνωστης προέλευσης φαρμάκων από ιστότοπο αγνώστων λοιπών στοιχείων».
Δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1955/29.5.2015 εγγράφου, σας είχαμε ενημερώσει ότι από τον ιστοτόπο με ηλεκτρονική διεύθυνση: http://xn--mxaaaaded0cl8bwg.com/ και http://xn--mxaaaaded0cl8bwg.com/cipro-athens.html, λαμβάνει χώρα παράνομη πώληση φαρμάκων στην Ελλάδα. Παρά την ως άνω καταγγελία μας, μέχρι σήμερα ο εν λόγω ιστοτόπος ουχί μόνο λειτουργεί απροσκόπτως, αλλά υφίσταται πλέον και έτερα ηλεκτρονική διεύθυνση http://cialis-greece.net, που παραπέμπει επίσης στον αυτό ιστοτόπο.
Ως είχαμε αναφέρει στο ανωτέρω έγγραφο, ο ιστοτόπος αυτός είναι στα ελληνικά, έχει στο δε μέσο της σελίδας με μεγάλη γράμματα τη λέξη «φαρμακείο» και κάτω από αυτήν τη φράση «φάρμακα χωρίς συνταγή».
Επίσης εμφαίνεται η κάτωθι πρόταση «Εδώ μπορείτε να αγοράσετε μεγάλη ποσότητα της υψηλής ποιότητας χαπιών χωρίς ιατρική συνταγή και σε απευθείας σύνδεση. Παραδίδουμε τα χάπια γρήγορα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου».
Ακόμη εμφαίνεται η εικόνα μιας γυναίκας με λευκή στολή παραπέμπουσα σε φαρμακοποιό. Δεν κατέστη δυνατό να διαπιστώσουμε τα στοιχεία της επιχείρησης που είναι η ιδιοκτήτης του εν λόγω ιστοτόπου και πωλεί παρανόμως φάρμακα στην Ελλάδα.
Η όλη δομή και τα διαφημιστικά μηνύματα που εμφαίνονται στον ιστοτόπο παραπέμπουν τον καταναλωτή, ο οποίος επισκέπτεται τον εν λόγω ιστοτόπο, ότι πρόκειται για μία νόμιμη επιχείρηση φαρμακείου, παραπλανώντας αυτόν.
Στο εμφαινόμενο ως «καλάθι αγορών», http://xn--mxaaaaded0cl8bwg.com/xncartgr, α αναφέρονται τα φάρμακα που μπορεί να παραγγείλει κάποιος από τον ιστοτόπο και να του αποσταλούν, καθώς και την τιμή αυτών, και συγκεκριμένα τα κάτωθι: Ταδαλαφίλη €2.20, Λεβοθυροξίνη €0.23, Στραττερα €0.63, Δοξυκυκλίνη €0.32, Σιαλις Ενεργό €1.62, Φλουκοναζόλη €1.02, Ορλιστάτη €1.07, Λοτενσιν €0.60, Αυθεντικού Σιαλις €5.03, Τοφρανιλ €0.31, Λαμισιλ €4.09, Λασιξ €0.30, Βαλτρεξ €2.24, Καμαγρα Ζελέ €1.70, Κεφλεχ €0.69, Ερυθρομυκίνη €0.37, Σιπροφλοξασίνη €0.62, Λανσοπραζόλη €0.43, Σιλδεναφίλη €1.23, Βιάγκρα Ενεργός €1.36, Βιάγκρα Επαγγελματίας €2.14, Σελεκοξίμπη €0.50, Viagra Gold (Vigour) €6.34, Σιαλις Μαύρος €3.80, Βιάγκρα Θηλυκό €1.17, Βιαγκρα €0.65, Αμοξιλ €0.33, Ιντεραλ €0.25, Ταδαλαφίλη €1.55, Καμαγρα €2.38, Σιαλις Μαλακός €1.21, Προσκαρ €1.07, Λιορεσαλ €0.60, Δοξυκυκλίνη €0.97, Λεβίτρα €1.46, Εριαψτα €0.92, Αυθεντικού Λεβίτρα €5.46, Ζιρτέκ €0.39, Ρεωατιο €1.40, Wellbutrin Xl €1.12, Εσομεπραζόλη €0.33, Στενδρα €3.33, Πριλιγυ €1.34, Σιαλις Καθημερινά €0.63, Αυθεντικού Βιάγκρα €5.44, Σιαλις Επαγγελματική €2.75, Φλαγυλ €0.30, Σιαλις €0.92, Βιάγκρα Μαλακός €0.82, Κλομιφαίνη €0.47, Προπεσια €0.62, Νολωαδεχ €0.38, και Ζιτηρομαχ €0.38,
Ουδεμία πληροφορία αναφέρεται για την προέλευση και τα εργοστάσια παρασκευής των ως άνω φαρμάκων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες τόσο για την γνησιότητά τους, όσο και την ασφάλειά τους, κατά τρόπο που θέτει άνευ άλλου σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο την Δημόσια Υγεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία μερικών εκ των ανωτέρω φαρμάκων έχει απαγορευθεί παγκοσμίως.
Δεδομένου ότι :
α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού, και
β) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΝΔ 96/1973 η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.
γ) Σύμφωνα με την παράγραφο Α1 της υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3(α)/127858/2004 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 284) τα φαρμακευτικά προϊόντα της κατηγορίας ΜΗΣΥΦΑ, για την διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία δια χειρός φαρμακοποιού.
Παρακαλούμε ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, όπως ελέγξετε τη βασιμότητα της ως άνω καταγγελίας, και δη εάν εν προκειμένω τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), σύμφωνα με την οποία: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.
Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.» Δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η πώληση φαρμάκων εξ αποστάσεως και συγκεκριμένα μέσω διαδικτύου στο κοινό, παρακαλούμε όπως ελέγξετε τη νομιμότητα της ως άνω πωλήσεως, και δη εάν εν προκειμένω τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία : «Στους παραβάτες της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 116 της αριθμ. Δ.ΥΓ 3α/Γ.Π.32221/2013 κ.υ.α. επιβάλλονται σωρευτικά: α) οι κυρώσεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.».
Λόγω της σοβαρότητας του ως άνω ζητήματος, παρακαλούμε όπως τα μέρη, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, προβούν άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με το σκοπό και τα καθήκοντα εκάστου.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας ένεκα του σοβαρού κινδύνου της δημόσιας υγείας που τίθεται από τη συνέχιση της ανωτέρω παράνομης και ανεξέλεγκτης πώλησης φαρμάκων μέσω του διαδικτύου. Είμαστε στη διάθεσή σας για οιανδήποτε διευκρίνιση.
 
Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Φ.Σ.
Ηλίας Δημητρέλλος

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΣ 15/7/2015

Αθήνα, 15 / 7 / 2015 
Αριθμ. Πρωτ. 2563 

Η γενική συνέλευση του ΠΦΣ αποφάσισε να καταγγείλει όλους εκείνους τους σχεδιασμούς των μέτρων που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και αποτρέπουν την πρόσβαση των πολιτών στην φαρμακευτική περίθαλψη εξυπηρετώντας ξένα και εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. 
Εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία της για το τεράστιο οικονομικό έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ το οποίο θέτει σε άμεσο κίνδυνο την επαρκή κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων. 
Τέλος εξουσιοδοτεί το ΔΣ του ΠΦΣ να αντιμετωπίσει με κάθε τρόπο και πρόσφορο μέσο, κάθε τι που απορρέει από το Μνημόνιο και αφορά αμέσως ή εμμέσως το φαρμακευτικό επάγγελμα και να διαπραγματευτεί, καλώντας τους φαρμακοποιούς σε επαγρύπνηση για την υλοποίηση του στόχου τους. 

Ζαρογουλίδης Παναγιώτης 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΓΣ

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Φ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Ο Φ.Σ. Αιγιαλείας συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργιακή Κινητοποίηση που προκήρυξε ο Π.Φ.Σ. για την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015. 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

ΠΦΣ: 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης για την ερχομένη Τετάρτη 15 Ιουλίου αποφάσισε το ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 
Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν στις αποφάσεις δανειστών και κυβέρνησης που οδηγούν στην διάλυση της φαρμακευτικής περίθαλψης και θεωρούν: 
 • τα φαρμακεία απλές εμπορικές επιχειρήσεις, 
 • την υγεία εμπορεύσιμο αγαθό 
 • και το φάρμακο κοινό καταναλωτικό προϊόν. 
Οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν να στηρίζουν τον Έλληνα ασφαλισμένο παρέχοντας πίστωση στον ΕΟΠΥΥ χρηματοδοτώντας από το υστέρημα τους την χρεωκοπημένη κοινωνική ασφάλιση, την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση, βαδίζοντας στα χνάρια της προηγούμενης, υποκύπτει στις απαιτήσεις των μεγάλων συμφερόντων και των δανειστών. 
 • Είναι περίεργο να επιχειρούν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα μέτρα που δεν ισχύουν ούτε στη Γερμανία. 
 • Είναι τουλάχιστον ύποπτο να επιχειρείται να αφανισθεί το φαρμακείο της γειτονιάς και των ακριτικών περιοχών. 
 • Είναι απαράδεκτο να αντικαθίσταται ο επιστήμονας φαρμακοποιός και το φαρμακείο από απρόσωπα και ανέλεγκτα καταστήματα λιανικής με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. 
Την ημέρα της απεργίαs θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου φαρμακευτικού Συλλόγου, με θέμα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάντια στην διάλυση του φαρμακευτικού ιστού της χώρας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Π.Φ.Σ: ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Αριθμ.Πρωτ. 2520 
  Προς:Τα μέλη του ΔΣ του ΠΦΣ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Αιφνιδιαστικά χθες το απόγευμα και ενώ η επίσημη πρόταση της Αθήνας εξαιρούσε τα φαρμακεία και τα ΜΗΣΥΦΑ από την εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, οι δανειστές μας έβαλαν θέμα ΜΗΣΥΦΑ αλλά και θέμα ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πλέον, ότι και αυτή η ελληνική κυβέρνηση αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων και δείχνει διάθεση υποταγής προς τους άφιλους «εταίρους» μας που προσπαθούν να υποδουλώσουν στην κυριολεξία, την χώρα μας. 
Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ που ήταν δημιούργημα της προηγούμενης κυβέρνησης δυστυχώς έδωσε την ευκαιρία σε συμφέροντα πολύ πιο δυνατά από εμάς, να τα ξαναβάλουν στο τραπέζι των προαπαιτούμενων μέτρων. 
Πέρα από την εθνική μας ευθύνη ως ελλήνων πολιτών υπάρχει και το ηθικό και συνδικαλιστικό χρέος μας απέναντι στους 11.000 συναδέλφους και τις οικογένειες τους. 
Οφείλουμε να αντιδράσουμε απέναντι στις κατακτητικές διαθέσεις των δανειστών μας όπως επίσης δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι και στις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο μας. 
Γνωρίζουμε όλοι ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου και για τον λόγο αυτό οι κινήσεις μας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές αλλά και αποφασιστικές. 
Δυστυχώς η συγκυρία του κλεισίματος των τραπεζών δεν επιτρέπει την συνεδρίαση του ΔΣ. Για τον λόγο αυτό και επειδή ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 2 το μεσημέρι. 
Όσα μέλη δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην διάσκεψη θα επιθυμούσαμε να μας στείλουν μέχρι το μεσημέρι σήμερα γραπτώς τις προτάσεις τους (email: pfs@ath.forthnet.gr και φαξ 2103459324) για τις δράσεις μας τις αμέσως επόμενες ώρες. 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΥΟΥΝ. ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

Αθήνα, 1/7/2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Mε αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με τη πληρωμή από τα φαρμακεία της συμμετοχής των ασφαλισμένων, ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος δήλωσε τα εξής: 
«Είναι στην διακριτική ευχέρεια του υπουργείου να καταργήσει τις συμμετοχές των ασφαλισμένων που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση και είναι ιδιαίτερα υψηλές. 
Τα φαρμακεία αδυνατούν να ανταποκριθούν και σε αυτή την δαπάνη, την ώρα που καθημερινά πιστώνουν τα ασφαλιστικό σύστημα από τα ελάχιστα ταμειακά τους διαθέσιμα. 
Οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ έρχονται ως προκαταβολή μετά από μακρόχρονες καθυστερήσεις και στη σημερινή συγκυρία αποτελούν χαρτιά και όχι μετρητά. 
Οφείλουμε να προστατεύσουμε το ασφαλιστικό σύστημα, τους ασφαλισμένους και την αξιοπρέπειά μας». 
Σχετικά με την διάθεση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία που επίσης υπαινίχθηκε ο Υπουργός, οι φαρμακοποιοί ενδεχομένως να αποδεχόντουσαν μια τέτοια πρόταση με προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων θα είναι και η δυνατότητα να εξοφλούν τις εταιρίες όταν θα πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ