Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΣΟΒΑΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΠ 2569/20.7.2015

ΠΡΟΣ
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων) Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Υγείας
2. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
3. Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
4. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Θέμα: «Παράνομη πώληση άγνωστης προέλευσης φαρμάκων από ιστότοπο αγνώστων λοιπών στοιχείων».
Δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1955/29.5.2015 εγγράφου, σας είχαμε ενημερώσει ότι από τον ιστοτόπο με ηλεκτρονική διεύθυνση: http://xn--mxaaaaded0cl8bwg.com/ και http://xn--mxaaaaded0cl8bwg.com/cipro-athens.html, λαμβάνει χώρα παράνομη πώληση φαρμάκων στην Ελλάδα. Παρά την ως άνω καταγγελία μας, μέχρι σήμερα ο εν λόγω ιστοτόπος ουχί μόνο λειτουργεί απροσκόπτως, αλλά υφίσταται πλέον και έτερα ηλεκτρονική διεύθυνση http://cialis-greece.net, που παραπέμπει επίσης στον αυτό ιστοτόπο.
Ως είχαμε αναφέρει στο ανωτέρω έγγραφο, ο ιστοτόπος αυτός είναι στα ελληνικά, έχει στο δε μέσο της σελίδας με μεγάλη γράμματα τη λέξη «φαρμακείο» και κάτω από αυτήν τη φράση «φάρμακα χωρίς συνταγή».
Επίσης εμφαίνεται η κάτωθι πρόταση «Εδώ μπορείτε να αγοράσετε μεγάλη ποσότητα της υψηλής ποιότητας χαπιών χωρίς ιατρική συνταγή και σε απευθείας σύνδεση. Παραδίδουμε τα χάπια γρήγορα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου».
Ακόμη εμφαίνεται η εικόνα μιας γυναίκας με λευκή στολή παραπέμπουσα σε φαρμακοποιό. Δεν κατέστη δυνατό να διαπιστώσουμε τα στοιχεία της επιχείρησης που είναι η ιδιοκτήτης του εν λόγω ιστοτόπου και πωλεί παρανόμως φάρμακα στην Ελλάδα.
Η όλη δομή και τα διαφημιστικά μηνύματα που εμφαίνονται στον ιστοτόπο παραπέμπουν τον καταναλωτή, ο οποίος επισκέπτεται τον εν λόγω ιστοτόπο, ότι πρόκειται για μία νόμιμη επιχείρηση φαρμακείου, παραπλανώντας αυτόν.
Στο εμφαινόμενο ως «καλάθι αγορών», http://xn--mxaaaaded0cl8bwg.com/xncartgr, α αναφέρονται τα φάρμακα που μπορεί να παραγγείλει κάποιος από τον ιστοτόπο και να του αποσταλούν, καθώς και την τιμή αυτών, και συγκεκριμένα τα κάτωθι: Ταδαλαφίλη €2.20, Λεβοθυροξίνη €0.23, Στραττερα €0.63, Δοξυκυκλίνη €0.32, Σιαλις Ενεργό €1.62, Φλουκοναζόλη €1.02, Ορλιστάτη €1.07, Λοτενσιν €0.60, Αυθεντικού Σιαλις €5.03, Τοφρανιλ €0.31, Λαμισιλ €4.09, Λασιξ €0.30, Βαλτρεξ €2.24, Καμαγρα Ζελέ €1.70, Κεφλεχ €0.69, Ερυθρομυκίνη €0.37, Σιπροφλοξασίνη €0.62, Λανσοπραζόλη €0.43, Σιλδεναφίλη €1.23, Βιάγκρα Ενεργός €1.36, Βιάγκρα Επαγγελματίας €2.14, Σελεκοξίμπη €0.50, Viagra Gold (Vigour) €6.34, Σιαλις Μαύρος €3.80, Βιάγκρα Θηλυκό €1.17, Βιαγκρα €0.65, Αμοξιλ €0.33, Ιντεραλ €0.25, Ταδαλαφίλη €1.55, Καμαγρα €2.38, Σιαλις Μαλακός €1.21, Προσκαρ €1.07, Λιορεσαλ €0.60, Δοξυκυκλίνη €0.97, Λεβίτρα €1.46, Εριαψτα €0.92, Αυθεντικού Λεβίτρα €5.46, Ζιρτέκ €0.39, Ρεωατιο €1.40, Wellbutrin Xl €1.12, Εσομεπραζόλη €0.33, Στενδρα €3.33, Πριλιγυ €1.34, Σιαλις Καθημερινά €0.63, Αυθεντικού Βιάγκρα €5.44, Σιαλις Επαγγελματική €2.75, Φλαγυλ €0.30, Σιαλις €0.92, Βιάγκρα Μαλακός €0.82, Κλομιφαίνη €0.47, Προπεσια €0.62, Νολωαδεχ €0.38, και Ζιτηρομαχ €0.38,
Ουδεμία πληροφορία αναφέρεται για την προέλευση και τα εργοστάσια παρασκευής των ως άνω φαρμάκων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες τόσο για την γνησιότητά τους, όσο και την ασφάλειά τους, κατά τρόπο που θέτει άνευ άλλου σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο την Δημόσια Υγεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία μερικών εκ των ανωτέρω φαρμάκων έχει απαγορευθεί παγκοσμίως.
Δεδομένου ότι :
α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού, και
β) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΝΔ 96/1973 η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.
γ) Σύμφωνα με την παράγραφο Α1 της υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3(α)/127858/2004 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 284) τα φαρμακευτικά προϊόντα της κατηγορίας ΜΗΣΥΦΑ, για την διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία δια χειρός φαρμακοποιού.
Παρακαλούμε ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, όπως ελέγξετε τη βασιμότητα της ως άνω καταγγελίας, και δη εάν εν προκειμένω τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), σύμφωνα με την οποία: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.
Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.» Δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η πώληση φαρμάκων εξ αποστάσεως και συγκεκριμένα μέσω διαδικτύου στο κοινό, παρακαλούμε όπως ελέγξετε τη νομιμότητα της ως άνω πωλήσεως, και δη εάν εν προκειμένω τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία : «Στους παραβάτες της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 116 της αριθμ. Δ.ΥΓ 3α/Γ.Π.32221/2013 κ.υ.α. επιβάλλονται σωρευτικά: α) οι κυρώσεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.».
Λόγω της σοβαρότητας του ως άνω ζητήματος, παρακαλούμε όπως τα μέρη, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, προβούν άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με το σκοπό και τα καθήκοντα εκάστου.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας ένεκα του σοβαρού κινδύνου της δημόσιας υγείας που τίθεται από τη συνέχιση της ανωτέρω παράνομης και ανεξέλεγκτης πώλησης φαρμάκων μέσω του διαδικτύου. Είμαστε στη διάθεσή σας για οιανδήποτε διευκρίνιση.
 
Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Φ.Σ.
Ηλίας Δημητρέλλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου