Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Π.Φ.Σ.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1.- Γενική Παρατήρηση : Δεν φαίνεται να έχει υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας ή έστω και με έναν φαρμακευτικό φορέα αφού ρυθμίζονται και θέματα που έχουν ήδη ρυθμισθεί.
2.- Επιμέρους ρυθμίσεις :
ΑΡΘΡΟ 16
Α.- Η περ. 1 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με πλείστες άλλες διατάξεις. Η ορθή διατύπωση είναι:
« Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) ως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα »
Β.- Καταργείται η απλή γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου (στην πράξη είχε αποδειχτεί πολύ χρήσιμη).
Γ.- Η χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου γίνεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμοδίου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
Με την παρ. 2 τα δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.
Δ.- Παρ.3: Τυπική ρύθμιση (ισχύει και σήμερα)
Ε.- Με την παρ. 4 καταργείται το δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου λόγω ασυμβιβάστου με το βουλευτικό αξίωμα, το οποίο είχε θεσπισθεί με το άρθρο 40 του ν. 3130/2003 κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 57 παρ. 1 του Συντάγματος.
ΑΡΘΡΟ 17
Με την παρ. 1 επαναλαμβάνεται η ήδη ψηφισθείσα ρύθμιση με τον πρόσφατο Νόμο του Υπουργείου Υγείας για τον καθορισμό δύο περιόδων ανά έτος της υποβολής αιτήσεως για άδεια ιδρύσεως.
Σε σχέση με την ρύθμιση του Υπ. Υγείας διαφοροποιείται στο ότι:
Α. Οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου δεν χορηγούνται πια βάσει της ημερομηνίας επιδόσεως της αιτήσεως στην αρμοδία αρχή -
Παραμένει σε ισχύ το εδάφιο 1 της παρ. 2, περί υποβολής αιτήσεως την ίδια ημέρα (συγχρόνως αιτούντες – παρ.2)
Β. Η αίτηση δεν επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, αλλά ηλεκτρονικά ή και από τον ίδιο τον φαρμακοποιό (βλέπε άρθρο 18 εδ. 1)
Γ. οι φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τα επόμενα τρία (3) έτη.
(Διάταξη ασαφής και ακατανόητη)
ΑΡΘΡΟ 18
Α. Το άρθρο 5 του ν. 5607/32 έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 171/46 (καταργείται ως περ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1963/1991 με παρ. 2 άρθρου 19)
Β. Οι αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου και όχι με δικαστικό επιμελητή όπως μέχρι σήμερα. Το ίδιο και τα δικαιολογητικά. Μπορεί να γίνει και ιδιοχείρως σε περίπτωση αδυναμίας.
ΑΡΘΡΟ 19
Ορίζονται τα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου, μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις του ΓΟΚ.
ΑΡΘΡΟ 20
Α. Καταργείται η υποχρέωση έκφρασης γνώμης του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη συστέγαση.
Β. Το εδάφιον «και αν δεν έχει δηλωθεί η λειτουργία σε συγκεκριμένο κατάστημα νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση σε απόσταση μικρότερη της προβλεπόμενης για τη λειτουργία ανάλογα με τον αριθμό των φαρμακείων ή των αδειών ιδρύσεως αυτών που πρόκειται να συστεγασθούν»
(Ουδεμία δύναται να έχει εφαρμογή αφού οι αποστάσεις, μεταξύ ιδρυόμενων και μεταφερομένων φαρμακείων έχουν καταργηθεί).

Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΦΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου